Wsparcie z UE Nasze projekty PO RiM Priorytet 2.3.3

PO RiM Priorytet 2.3.3

Finansowanie UE

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybactwo i Morze 2014-2020,
zapewniająca inwestycję w zrównoważone rybactwo

OPERACJA: 00001-6521.3.3-OR1500001/20

Tytuł operacji: Budowa nowych obiektów wylęgarniczo-podchowowych w ramach istniejącego ośrodka hodowli ryb łososiowatych

Cel operacji: Ochrona i odbudowa wodnej różnorodności biologicznej oraz wspieranie ekosystmeów związanych z akwakulturą i promowanie zasobooszczędnej akwakultury - poprzez zastosowanie technologii ograniczających zużycie wody

Opis operacji: Operacja przewiduje budowę nowych obiektów hodolwanych - wylęgarni z podchowalnią oraz czterech hal-modułów hodowlanych korzystających z wód podziemnych i innowacyjnych technologii recyrkulacji wody 

PROGRAM OPERACYJNY „RYBACTWO I MORZE” działanie 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”, w zakresie poddziałania „Efektywne gospodarowanie zasobami, zmniejszenie zużycia wody i chemikaliów, systemy recyrkulacji minimalizujące zużycie wody” w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy


Powrót
Rybajka