Wsparcie z UE Nasze projekty PO Ryby 2007-2013 oś 4.1

PO Ryby 2007-2013 oś 4.1

Finansowanie UE


 

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego na lata 2007-2013

OPERACJA: 00081-6173-SW1500013/14

Tytuł operacji: „Reorganizacja łowiska specjalnego Pstrąg Tarnowo”

Cel operacji: Poprawa jakości życia w społecznościach rybackich

Opis operacji: Operacja przewidywała rozbudowę łowiska wędkarskiego,
poszerząjacą łowisko o dodatkowe akweny wraz z budową małej architektury- wiat
dla wędkarzy, ścieżki komunikacyjnej oraz terenu rekreacyjnego. Operacja zrealizowana. 

 

Realizacja: 2013-2014

     

 

PROGRAM OPERACYJNY „ZRSRiNOR działanie 4.1 „Zrównoważony rozwój terenów zależnych od rybactwa” - podnoszenie wartości dodanej produktów rybactwa 

Powrót
Rybajka