Wsparcie z UE Nasze projekty PO RiM Priorytet 4.I.1

PO RiM Priorytet 4.I.1

Finansowanie UE

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybactwo i Morze 2014-2020,
zapewniająca inwestycję w zrównoważone rybactwo

OPERACJA: 00105-6523.2-SW1510117/19/20

Tytuł operacji: Rozwój działalności pozarybackiej poprzez poprawę atrakcyjności terenów rekreacyjnych

Cel operacji: Rozwój działalności niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką, poprzez poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz zwiększenie jego zysków na co wpłynie wyższa atrakcyność obiektu dla klientów restauracji i rekreacji oraz wpłynie na zwiększenie zatrudnienia o co najmnije 1 etat w przeliczeniu na EPC. 

Opis operacji: Operacja przewiduje poprawę atrakcyjności terenów rekreacyjnych wokół restauracji Rybi Puzon, poprzez wykonanie nowego tarasu ziemnego przy rzece, wymiany nawierzchni dróg i ścieżek komunikacyjnych oraz nowe wyposażenie placu zabaw dla dzieci w tym oryginalnego drewnianego statku pirackiego.  

PROGRAM OPERACYJNY „RYBACTWO I MORZE” PRIORYTET 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” CS I.1 Rozwój łańcucha dostaw produktów rybactwa oraz tworzenie miejsc pracy w sektorze rybackim, działanie NGR: Dofinansowanie produktów marketingowych wykorzystanych w celu promocji
 


Zdjęcia z realizacji projektu

Przed realizacją projektu 

W trakcie realizacji projektu
Po realizacji projektu
 
a1
a2
a3
Powrót
Rybajka