Wsparcie z UE Nasze projekty PO RiM Priorytet 4.I.1

PO RiM Priorytet 4.I.1

Finansowanie UE

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybactwo i Morze 2014-2020,
zapewniająca inwestycję w zrównoważone rybactwo

OPERACJA: 00105-6523.2-SW1510117/19/20

Tytuł operacji: Rozwój działalności pozarybackiej poprzez poprawę atrakcyjności terenów rekreacyjnych

Cel operacji: Rozwój działalności niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką (...)

Opis operacji: Operacja przewiduje kompleksową promocję produktów rybactwa wprowadzanych na rynek przez podmiot realizujący projekt. Przewidziane są m.in. realizacja nowych serwisów www, wykonanie tablic reklamowych, reklama w Internecie, mediach lokalnych itp. 

PROGRAM OPERACYJNY „RYBACTWO I MORZE” PRIORYTET 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” CS I.1 Rozwój łańcucha dostaw produktów rybactwa oraz tworzenie miejsc pracy w sektorze rybackim, działanie NGR: Dofinansowanie produktów marketingowych wykorzystanych w celu promocji

a1
a2
a3
Powrót
Rybajka