Wsparcie z UE Nasze projekty PO RiM Priorytet 2.3.2

PO RiM Priorytet 2.3.2

Finansowanie UE

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybactwo i Morze 2014-2020,
zapewniająca inwestycję w zrównoważone rybactwo

OPERACJA: 00004-6521.3.2-OR1500003/19/20

Tytuł operacji: Poprawa efektywności energetycznej gospodarstwa rybackiego

Cel operacji: Ochrona i odbudowa wodnej różnorodności biologicznej oraz wspieranie ekosystmeów związanych z akwakulturą i promowanie zasobooszczędnej akwakultury - poprzez zastosowanie źródeł energii odnawialnej i wymianę źródeł ciepła na ekologiczne

Opis operacji: Operacja przewiduje instalację dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp, a także likwidację konwekcjonalnych źródeł ciepła i CWU oraz zastąpienie ich pompami ciepła w tym innowacyjnymi, hybrydowymi pompami ciepła korzystającymi z różnych źródeł ciepła 

PROGRAM OPERACYJNY „RYBACTWO I MORZE” działanie 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”, w zakresie poddziałania zwiększanie efektywności energetycznej i odnawialne źródła energii, w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy.


Powrót
Rybajka