Wsparcie z UE Nasze projekty PO RiM Priorytet 2.3.1

PO RiM Priorytet 2.3.1

Finansowanie UE

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybactwo i Morze 2014-2020,
zapewniająca inwestycję w zrównoważone rybactwo

OPERACJA: 00017-6521.3.1-OR1500029/17/18

Tytuł operacji: Modernizacja taboru transportowego przedsiębiorstwa akwakultury poprzez zakup środków transportu poprawiających jakość warunków pracy, dobrostan przewożonych ryb oraz spełniających wyższe normy emisji spalin.

Cel operacji: Ochrona i odbudowa wodnej różnorodności biologicznej oraz wspieranie ekosystmeów związanych z akwakulturą i promowanie zasobooszczędnej akwakultury - poprzez modernizację specjalistycznego taboru transportowego

Opis operacji: Operacja przewiduje zakup nowych środków transportu specjalistycznego do przewozu żywych ryb, spełniających wyższe normy emisji spalin, poprawiające warunki pracy i warunki przewozu ryb 

PROGRAM OPERACYJNY „RYBACTWO I MORZE” działanie 2.3.1 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”, na realizację operacji, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 2 lit. c - mieszczących się w zakresie grupy operacji modernizacyjnych.


Powrót
Rybajka