Wsparcie z UE Nasze projekty PO Ryby 2007-2013 oś 2.1

PO Ryby 2007-2013 oś 2.1

Finansowanie UE


 

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego na lata 2007-2013

OPERACJA:  00023-61710-OR1500020/10

Tytuł operacji: "Budowa i wyposażenie małego zakładu sprzedaży bezpośredniej"

Cel operacji: Podnoszenie wartości dodanej produktów rybactwa

Opis operacji: Operacja przewidywała budowę budynku gospodarczo-socjalno-biurowego
z funkcją sprzedaży bezpośredniej. Operacja zrealizowana. 

  

Realizacja: 2010-2012

     


 

PROGRAM OPERACYJNY „ZRSRiNOR działanie 2.1 Inwestycje w chów i hodowlę ryb"

Powrót
Rybajka